Talabalar uchun darslar

Odam anatomiyasi

Fiziologiya tirik organizm, undagi a'zolar, to`qimalar, hujayralar va hujayra tarkibiy elеmеntlarining hayot faoliyati jarayonlarini, organizmning tashqi muhit bilan munosabatini o`rganadi.

Mikrobiologiya va virusologiya

Mikrobiologiya juda mayda oddiy ko‘z bilan ko‘rinmaydigan mikroorganizmlarning morfologiyasi, sitologiyasi, sistematikasi, fiziologiyasi va boshqa xususiyatlarini o‘rganadigan fandir.

Gistologiya va embriologiya

Gistologiya (yunon.histos-to‘qima ) fani xujayra, to‘qima va a'zolarning taraqqiyoti, tuzilishi xamda ularning hayoti faoliyatini o‘rganuvchi ta'limotdir.

Biotexnologiya

“Biotexnologiya” tushunchasi jamlovchi bo‘lib, ferment texnologiyasi, immobillangan mikroorganizmlar yoki enzimlardan foydalangan holda, biologik ob'ektlarni qo‘llash ...

Yosh fiziologiyasi va gigiena

Yosh davrlari fiziologiyasi va gigiyenasi fani tibbiyot yo’nalishidagi odam anatomiyasi, fiziologiyasi va umumiy gigiyenasi fanlarining xosilasi va tarmog’idir.

Botanika

Botanika ham biologiyaning bir sohasi bo'lib, (yun. botanikos — oʻsimlikka tegishli, botane — oʻsimlik, oʻt, giyoh) — oʻsimliklar toʻgʻrisidagi fanlar majmui.

Zoologiya

Zoologiya biologiyaning bir sohasi bo'lib, (zoo – hayvon, logos – fan) – hayvonlarning tuzilishi, hayot kechirishi, ko‘payishi va rivojlanishini o‘rganadigan fan.

Biokimyo va molekulyar biologiya

Biokimyo tirik materiya tarkibiga kiruvchi moddalarning kimyoviy tuzilishi va ularni modda almashinuvidagi o‘rnining funksional ahamiyatini o‘rganuvchi fandir.

Genetika va genomika asoslari

Genetika yunoncha genesis so‘zidan olingan bo‘lib “tug‘ilish”, “kelib chiqish“ degan ma'noni bildiradi. “Genetika“ atamasi fanga 1906 yilda V.Iogansen tomonidan kiritilgan.

Biofizika

BIOFIZIKA—fani bu biologik tizim-larda kechadigan va ular faoliyati asosida yotuvchi fizikaviy hamda fizik-kimyoviy jarayonlarni tadqiq etuvchi fandir.

Biologiya o'qitish metodikasi

Biologiya o’qitish metodikasi biologiya fan asoslari bilan bog’liq bo’lgan o’quv, jarayonlar, printsiplar va qonuniyatlar to’g’risidagi fandir.