Biofizika

Biofizika fani bo'yicha darslar


Biofizika fani bo'yicha mavzular

Mavzu nomi
Taqdimot

TR

Biofizika faniga muqaddima

Yuklab olish

TR

Biologik sistemalar termodinamikasi

Yuklab olish

TR

Biologik sistemalar termodinamikasi

Yuklab olish

TR

Biologik jarayonlar kinetikasi

Yuklab olish

TR

Molekulyar biofizika asoslari

Yuklab olish

TR

Kvant biofizika elementlari

Yuklab olish

TR

Biologik membranalar strukturasi va funksiyasi

Yuklab olish

TR

Biologik membranalar strukturasi va funksiyasi

Yuklab olish

TR

Moddalarning membrane orqali tashilishi

Yuklab olish

TR

Moddalarning membrane orqali tashilishi

Yuklab olish

TR

Bioelektrogenez

Yuklab olish

TR

Bioelektrogenez

Yuklab olish

TR

Sinaps va sinaptik jarayonlar

Yuklab olish

TR

Harakatning muskulli va muskulsiz formalari

Yuklab olish

TR

Fotobiologiya muammolari

Yuklab olish

TR

Hujayraga signal transduksiya sistemasi haqidaasosiy ma’lumotlar

Yuklab olish