Genetika va genomika asoslari

Genetika va genomika asoslari fani bo'yicha darslar


Genetika va genomika asoslari fani bo'yicha mavzular

Mavzu nomi
Maruza matni
Taqdimot
Video

TR

Kartalashtirish dasturlari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Genomikani o’rganishda bioinformatikaning roli

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Tibbiyot genetikasi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Epigenomika. Epigenom va epigentika haqida tushuncha

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Genomning DNK darajasidagi tahlili

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Molekulyar markerlar

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Transkripsiya, translatsiya

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Ekzon va intronlar

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Genlar tuzilishi, genomlar xilma-xilligi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Genomika asoslari faniga kirish

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Irsiy kasalliklar klassifikatsiyasi. Immunogenetika. Genetik xavfsizlik muammolari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Odamning rivojlanish genetikasi. Odam va tibbiyot genetikasining tadqiqot usullari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Populyatsion genetika va molekulyar evolyutsiya. Populyatsiyalarda genlar va genotiplar chastotasi. Xardi-Vaynberg qonuni

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Gen yoki nuqtali mutatsiyalar. Xromosoma va genom mutatsiyalari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Genetik materialning o’zgaruvchanligi. O’zgaruvchanlik va uning xillari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Genetik va sitologik xaritalar. Odam kariotipi va xromosom guruhlari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

T. Morganning irsiyatni xromosoma nazariyasi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Xromosoma. Xromosomalarning molekulyar tuzilishi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Genlarning kombinirlangan tipdagi ta’sirida miqdor belgilarining irsiylanishi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Pleyotropiya

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Genlarning komplementar, epistatik va polimer ta’siri. Strukturaviy va modifikatsion genlar

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Bir gen allellarining o’zaro ta’sirida belgilarning irsiylanishi

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Genetik xilma-xillik. DNK replikatsiyasi va rekombinatsiyasining molekulyar mexanizmlari

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Gen, genom va genetik tahlil haqida tushuncha

Yuklab olish

Yuklab olish

TR

Genetika fanining predmeti va vazifalari. Genetika fani tarmoqlarining klassifikatsiyasi

Yuklab olish

Yuklab olish